Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános játékszabályzat

Játékszabályzat a UtazunkShop Facebook üzenőfali nyereményjátékához


1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Air-Kontroll Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/ UtazunkShop Facebook oldalán futó üzenőfali játékára vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).  
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.  
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 
A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező társaság a Air-Kontroll Kft. (székhely: 1107 Budapest, Zágrábi u. 1.) vezető tisztségviselői, megbízottai, dolgozói, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék nyereménye, időtartama és menete

3.1 Nyeremény
A játék mindenkori nyereményét a Szervező a játék felhívásánál teszi közzé.

3.2 A játék időtartama 
A játék mindenkori időtartamát a Szervező a játék felhívásánál teszi közzé. 

3.3 A játék menete
A játék pontos menetét a Szervező a játék felhívásánál teszi közzé. 

A nyeremény kihirdetése a meghirdetett játék végén, 24 órán belül megtörténik. A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé a kihirdetés napján. 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
Pótnyertesek kihirdetésének jogát fenntartja magának a Szervező.

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére:
ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
ha 3 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
adózáshoz szükséges adatait nem adja meg

4. Nyertesek értesítése

A nyertes/nyertesek nevét a Szervező legkésőbb a Játék lezárásakor tartandó kihirdetés napján nyilvánosságra hozza az 1-es pontban megjelölt Facebook oldalán. 
A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem az "Általános játékszabályzatban" foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

5. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Azzal, hogy a nyertes az eredményhirdetést követő 3. napig nem jelentkezik a nyereményre, azzal kijelenti, hogy nem tart igényt a nyereményre. 

6. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7. Adatkezelés és adatvédelem

7.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt  felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra valamennyi vonatkozó törényi előírás betartása mellett. 
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

 

8. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

9. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Játékos az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.

 

Budapest, 2021.05.04.