Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Garancia

GARANCIA, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 

Ezen az oldalon a hatályos jogszabályok által megkövetelt garanciális, jótállási és szavatossági tájékoztatónk olvasható. Kérjük, hogy minden ilyen jellegű igényt jelezze felénk email-ben vagy postai úton. Az UtazunkShop Munkatársai mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az ilyen jellegű problémák mielőbb megoldásra kerüljenek.

GARANCIA:

Termékeinkre minden esetben 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállalunk! Ez azt jelenti, ha Ön meggondolná magát, vagy a megvásárolt termék nem olyan amilyet elképzelt, akkor ezt a terméket 30 napon belül visszaküldheti és visszafizetjük a termék árát.

A pénzvisszafizetési garancia nem érvényesíthető a vásárlási utalványokra!

1. Jótállás, szavatosság 

Hibás teljesítés 
 
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel  meg  a  szerződésben  vagy  jogszabályban  megállapított  minőségi  követelményeknek.  Nem  teljesít  hibásan  a  kötelezett,  ha  a  jogosult  a  hibát  a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.  Fogyasztó  és  vállalkozás  közötti  szerződésben  semmis  az  a  kikötés,  amely  e fejezetnek  a  kellékszavatosságra  és  a  jótállásra  vonatkozó  rendelkezéseitől  a fogyasztó hátrányára tér el. 
 
Kellékszavatosság  

 

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?  
Felhasználó  a  Szolgáltató  hibás  teljesítése  esetén  a  Szolgáltatóval  szemben kellékszavatossági  igényt  érvényesíthet  a  Polgári  Törvénykönyv  szabályai szerint.  

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?  
Felhasználó  –  választása  szerint  –  az  alábbi  kellékszavatossági  igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által  választott  igény  teljesítése  lehetetlen  vagy  a  vállalkozás  számára  más 
igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy  a  kicserélést  nem  kérte,  illetve  nem  kérhette,  úgy  igényelheti  az ellenszolgáltatás  arányos  leszállítását  vagy  a  hibát  a  vállalkozás  költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.  
 
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?  
Felhasználó  köteles  a  hibát  annak  felfedezése  után  haladéktalanul,  de  nem később,  mint  a  hiba  felfedezésétől  számított  kettő  hónapon  belül  közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  
Felhasználó  a  Szolgáltatóval  szemben  érvényesítheti  kellékszavatossági igényét.  
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  
A  teljesítéstől  számított  hat  hónapon  belül  a  kellékszavatossági  igénye érvényesítésének  a  hiba  közlésén  túl  nincs  egyéb  feltétele,  ha  Felhasználó igazolja,  hogy  a  terméket,  illetve  a  szolgáltatást  a  webshopot  üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  
 
Termékszavatosság  
 
Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?  
Ingó  dolog  (termék)  hibája  esetén  Felhasználó  –  választása  szerint  – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  
 
Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági  igényként  Felhasználó  kizárólag  a  hibás  termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.  

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi  követelményeknek,  vagy  pedig,  ha  nem  rendelkezik  a  gyártó  által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.  
 
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?  
Termékszavatossági  igényét  Felhasználó  a  termék  gyártó  általi  forgalomba hozatalától  számított  két  éven  belül  érvényesítheti.  E  határidő  elteltével  e jogosultságát elveszti.  
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  
Termékszavatossági  igényét  kizárólag  az  ingó  dolog  gyártójával  vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.  
 
A  gyártó  (forgalmazó)  milyen  esetben  mentesül  termékszavatossági kötelezettsége alól?  
A  gyártó  (forgalmazó)  kizárólag  akkor  mentesül  termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–  a  terméket  nem  üzleti  tevékenysége  körében  gyártotta,  illetve  hozta forgalomba, vagy 
–  a  hiba  a  tudomány  és  a  technika  állása  szerint  a  forgalomba  hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
–  a  termék  hibája  jogszabály  vagy  kötelező  hatósági  előírás  alkalmazásából ered.  

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  Felhívom  figyelmét,  hogy  ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági  és termékszavatossági  igényt  egyszerre,  egymással  párhuzamosan  nem érvényesíthet. Termékszavatossági  igényének  eredményes  érvényesítése esetén  azonban  a  kicserélt  termékre,  illetve  kijavított  részre  vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  
 
Jótállás  
 
Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?  
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról  szóló  151/2003.  (IX.  22.)  Korm.  rendelet  alapján  a  Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül. 
 
Felhasználót  milyen  jogok  és  milyen  határidőn  belül  illetik  meg  jótállás alapján? 
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 
 
Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint 
 i.  kijavítást  vagy  kicserélést  igényelhet,  kivéve,  ha  a  választott jótállási  jog  teljesítése  lehetetlen,  vagy  ha  az  a  kötelezettnek  - másik  jótállási  igény  teljesítésével  összehasonlítva  -  aránytalan többletköltséget  eredményezne,  figyelembe  véve  a  szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; 

vagy 

ii.  az  ellenszolgáltatás  arányos  leszállítását  igényelheti,  a  hibát  a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy  a  szerződéstől  elállhat,  ha  a  kötelezett  a  kijavítást  vagy  a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni,  vagy  ha  a  jogosultnak  a  kijavításhoz  vagy  kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 
 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
 
A  kijavítást  vagy  kicserélést  -  a  dolog  tulajdonságaira  és  a  jogosult  által elvárható rendeltetésére figyelemmel  - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.  
 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?  
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy  ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági  és  jótállási  igényt,  illetve termékszavatossági  és  jótállási  igényt  egyszerre,  egymással  párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és  kellékszavatosság  fejezetekben  leírt  jogosultságoktól  függetlenül megilletik.  
 
Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható 
élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.  
 
Szolgáltató  nem  tartozik  továbbá  szavatossággal,  illetve  jótállással  az  olyan károkért,  amelyek  a  kárveszély  átszállása  utáni  hibás  vagy  gondatlan kezelésből,  túlzott  igénybevételből,  illetve  a  meghatározottól  eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. 
 
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)  számított  három  munkanapon  belül  érvényesít  csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
 
A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS 
 
Fogyasztó  és  vállalkozás  közötti  szerződésben  a  felek  megállapodása  a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.  
 
A  fogyasztó  kötelessége  a  szerződés  megkötésének  bizonyítása  (számlával, vagy akár csak nyugtával). 
 
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §). 
 
A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. 
 
A  jegyzőkönyv  másolatát  haladéktalanul,  igazolható  módon  a  fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. 
 
Ha  a  Szolgáltató  a  fogyasztó  szavatossági  vagy  jótállási  igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás  lehetőségéről  is  –  öt  munkanapon  belül,  igazolható  módon  köteles értesíteni a fogyasztót. 
  
A  Szolgáltató  a  jegyzőkönyvet  az  annak  felvételétől  számított  három  évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 
 
A  Szolgáltatónak  törekednie  kell  arra,  hogy  a  kijavítást  vagy  kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Az utazunkshop.hu webáruház minden a 51/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet melléklete szerinti jótállási kötelezettségének eleget tesz. Az elállási és szavatossági jogokkal kapcsolatos, jogilag precíz teljeskörű tájékoztatót EZEN A LINKEN olvashatja el.